Jacob Jørgen Rudbeck (III.B)
*11/6-1830 i Grarup sogn, +8/1-1902 samme sted.
Forældre


Til navne index


Gift d.24/5-1853 i Grarup kirke med
Marie Cathrine Bolvig, *22/7-1831 i Sverdrup, Øsby sogn, +2/9-1900 i Grarup sogn.
Datter af gårdmand Peter Bolvig og Ane Christine Gelzen i Sverdrup.


Børn .
Ref. Nr. Navn Født Død
III.B.1 Christopher Peter Rudbeck 09-03-1854 15-12-1939
III.B.2 Christian Rudbeck 11-11-1855 03-01-1932
III.B.3 Hans Nissen Rudbeck 02-04-1858 09-12-1930
III.B.4 Anna Kirstine Rudbeck 02-02-1860 03-07-1927
III.B.5 Rasmus Jacobsen Rudbeck 28-12-1861 1906
III.B.6 Ellen Marie Sofie Rudbeck 16-10-1864 06-01-1911
III.B.7 Anna Sophie Rudbeck 24-11-1866 16-12-1929
III.B.8 Jacob Sørensen Rudbeck 16-10-1869 00-11-1938
III.B.9 Enevold Peter Rudbeck 07-05-1872 1910


Jacob Jørgen Rudbeck var gårdmand i Halk, hvor han var ejer af frigård nr. 7. Ved en auktion i 1856 købte han endvidere frigård nr. 8, og disse to gårde blev derefter sammelagt og drevet indtil 1900.

Vedr. købet af frigård nr. 8 findes følgende dokument.

Conditioner.

Under hvilke den forhen Jacob Jepsen, nu Christian Nielsen tilhørende i Medsted beliggende Frigaard nr. 8, agtes bortsolgt ved offentlig Auction, Tirsdag den 1. Juli 1856, Formiddag Kl. 10.

§1

Gaarden der ifølge Contract af 12. Juni 1856 tilhører Christian Nielsen fra Odense, bestaar i det hele af circa 89 Tønder Land stort Maal, uden at Sælgeren dog indestaar forRigtigheden af dette saaledes for hele Gaarden eller nedenfor de enkelte Parceller opgivne maal. De aarlige Afgifterfor hele Gaarden andrager circa 179 R.M.

§2

Gaarden opraabes i Følgende Parceller:
1. Hovedparcellen circa 38 Tønder Land, hvoraf omtrent 4 Tønder Bøge og Egeskov, og ifølge med denne Parcel tilstedeværende Husbygninger Lader og Stalde.
2.Parcellen "Illet" 8 Tønder 7 13/14 Skpr.
3. Parcellen "Sønderbolet" 10 Tønder 5 9/16 Skpr. hvoraf ca. Tønder Bøge og Egeskov.
4. Parcellen "Tolsroy" nr. 2 circa 4 Tdr. 7 Skpr.
5. Parcellen "Tolsroy" nr. 3 circa 3 Tdr. 6 10/16 Skpr.
6. Parcellen "Boeskjer" 5 Tdr. 2 2/16 Skpr.
7. Parcellen "Voyskjer 7 Tdr. 3 10/16 Skpr.
8. Parcellen "Skovkobbel" 10 Tdr. 1 /3/16 Skpr.
9. Parcellen "Halvdelen af Engbunden Rørkjær" 3 Skpr.
10. Parcellen  Andelen af Fællesgræsning, anslaaet til ca- 12 Tdr. Land og til 6 Studes Græsning.

§3

Det bemærkes, at Parcellerne ville senere blive Boniterede og naar de eventuelle Kjøbere da finde sig i Boniteringen og Skattesætningens Udfald hvis Sælgeren approberer de Bud der gjøres ved Auctionen, saa forpligter han sig til, uopholdeligt at ansøge for det Kongelige Ministerium for Hertugdømmet Slesvig om Tilladelse til Udparcellering, og de dermed forbundne Omkostninger ere Kjøberen uvedkommende, ligesom Sælgeren ogsaa bær Omkostningerne ved selve Auctionen. Derimod ville de respektive Kjøbere have at udrede Omkostningerne ved Contracterne, der blive at oprette mellem paagjældende Kjøbere og Sælgeren, samt til det stemplede Papir og halvprocentskatten til Kongens Kasse. Skulde imod al Formodning parcelleringstilladelse blive nægtet, er det at betragte som intet salg havde fundet sted, men er paa den anden Side Kjøberen bunden til sit gjorte Bud, indtil Ministeriets Resolution indløber. Den kjøbte Eiendom staar fra Hammerslaget af for Kjøberens Regning, men er der en Selvfølge, at saadant kun gjælder, forsaavidt Udparcelleringen tillades.

§4

De respektive Kjøbere forpligter sig til, paa forlangende at stille antagelig Selvskyldner Caution under Haderslev Herreds Jurisdiction, og maa saavelsom Cautionisten finde dem i, saafremt de ikke promt betale enhver Termin, at der uden videre Varsel skeer Indførsel i deres Gods eller at den kjøbte Eiendom atter bortauctioneres for deres Regning.

§5

Med hensyn til Hovedparcellen, bemærkes at den eventuelle Tiltrædelse vil skee til 1. April 1857, og medfølger den da forhaandenværende Fourage (med Undtagelse af Langhalm) samt 5 Læs Hø, 5 Tdr. Havre, 5 Tdr. Byg og al den fra 1. Januar 1857 af, samlede Gjødning ( af ca. 5 Heste og 30 Stk. Kreaturer) desuden Indtægterne af det fra Gaarden udkomne Landbolsteder og skal der af Sælgeren foranstaltes pløjet i dette Aars Efteraar, uden at dog Sælgeren overtager nogen bestemt Forpligtelse med hensyn til dette arbejdes udstrækning. men vil han under alle omstændigheder i dette Aars Efteraar lade saa er Par Tønder Rug og 1/2 Tønde Hvede. Af Kjøbesummen ville de 7000 R. være at betale til 1. October d.A. paa det Kongelige Haderslev Herredscontor tilligemed 2% Sallair af hele Kjøbesummen til Auctionsdirecteuren, og resten af Kjøbesummen udbetales Sælgeren til 1. April 1857 med 4% Renter fra 1. October d.A. af, men hvis Approbationen indløber senere, da fra den dag af at den indløber.

§6

Det bemærkes med hensyn til de øvrige Parceller, at disse der er uden Bygninger, kunne tiltrædes den 1. October dette Aar, paa hvilken dag Kjøberen har paa det Kongelige Haderslev Herredscontor at indbetale halvdelen af Kjøbesummen tilligemed 2% Sallair af den hele Kjøbesum til Auctionsdirecteuren. Resten af Kjøbesummen udbetaler Kjøberen den 1. April 1857.

§7

Otte dage efter den sidste Termin er indbetalt udfærdiges der i det Kongelige Actuariat Contract imellem Kjøber og Sælger og Sælger hjemler da Kjøberen det kjøbte som en sikker Eiendom med et rent Folio i Skyld- og Panteprotocollen. Det er en selvfølge, at saavel Hovedparcellen som de øvrige Parceller sælges med de rettigheder og Byrder, med hvilke Sælgeren og hans Formand havet eiet Dem.

§8

To Timer efter Auctionen vil det paa Auctionsstedet blive bekjendtgjort hvorvidt Sælgeren approbere de gjorte Bud.

§9

Strax efter den eventuelle approbation vil en Fordeling af den paa hele Gaarden hvilende Vei Refeitionsbyrde foretages paa de enkelte Parceller og skee med den største noiagtighed samt med hensyn til Vei Boniteten, og maa de respective Kjøbere da finde sig i udfladet af fordelingen.

§10

Alle Skatter og Byrder, af hvad Navn næcvnes kan, som maatte forfalde og blive indkrævede efter den 1. October 1856, blive at udrede af de respective Kjøbere. Det bemærkes, at den paa Hovedparcellens Toft beliggende Høelade følger ikke med i Kjøbet.

Medsted, den 1, Juli 1856
Christian Nielsen


Skeet i Medsted den 1. Juli 1856

Efter Begjæring af Hr. Christian Nielsen af Odense var til idag berammet offentlig Auction over den ham tilhørende, hersteds beliggende fri Eiendomsgaard, at bortsælge enten i Parceller eller under Eet og naar Auctionen bekjendtgjort saavel i Aviserne som paa anden sædvanlig maade.

Herredsofficialerne havde i den Anledning indfunden sig paa Gaarden.
Fremlagtes Contract af 12. Juni d.A. hvorefter bemeldte Christian Nielsen der var tilstede ved Auctionen har kjøbt af Jacob Jessen. Conditionerne oplæstes for de Lysthavende, og blev derpaa først opraabt Parceller:
1. Hovedparcellen circa 38 Tdr. og indsat til 22.000  Rdlr.
    Jacob Rudbeck, Gaardmand i Medsted..........................16.600 Rdlr.
    Der foreløbigt fik Tilslaget for det af ham gjorte høiste Bud af 16.6000 Rdlr.
2. Parcellen "Illet" 8 Tdr. 4 13/16 Skpr. indsat til 4.050, Christian Hansen Juhl, Gaardmand i Halk.
    Resten ialt 10 Parceller solgtes til forskellige gaardmænd.

                   Fornæst blev bekendtgjort, at sælgeren Hr. B. Christian Nielsen har approberet samtlige de gjorte Bud paa Parcellerne og erklærede Sælgeren at han uopholdeligt vil besørge det Fornødne til Erhvervelse af Udstykningtilladelsen og erklærede Matthias Kryger at han ønskede den kjøbte halvdel af Engbunden Rørkjær forbunden med sit Landbolsted, hvorpaa denne Forretning blev sluttet og saavel af Sælgeren som af samtlige Kjøbere med deres Cautionister underskreven.

Jacob Jørgen  Rudbeck                 Christian Nielsen

In fidem
H.B. Carstens


Denne gaard nævnes første gang i Haderslev herreds skyld og panteprotokol i 1741 hvor daværende ejer var:

Ludewig Jurgensen som ejer af en frigaard i Medsted, derefter

20.10.1758 sønnen Peter Ludwigsen

 31.12.1787 sønnen Ludwig Petersen

15.11-1819 Christen Nissen med kæreste Maria Catharina Thomsen Pedersdatter.

30.5.l853 Jacob Jørgen Rudbeck iflg. kontrakt af 30.6.1853.

Iflg. contrakt betales den 2. termin Chr. Nissen med l600 Species eller 3.200 Rbdl. Til 1.. maj 1854 med 3 1/2% renter fra 1.5.1853 og resten 5.600 species eller ll.200 Rbdl. Sølv mønt der bliver stående til 1.5.1856 efter 1/2 års opsigelse ligeledes med 3 ½ % renter fra1.5 1853

At yde sælgeren det i kontrakten beskrevne aftægt.

(Sælgeren dør den l2.juli 1853 hvorved aftægten bortfalder)

Den i Ovenstaaende protokollat af 30.5.1853 anførte rest af købesummen, de ll.200 Rbdl. s.m.er efter den i medfør af Christen Nissens testamente af 17.1.1853 skete opgørelse og fordeling at udbetale til arvingerne.

20.2.1858 bortsælger J.J.Rudbeck forskellige parceller af gård nr. 7.

27.2.1861 har J.J.Rudbeck med det Kgl. Ministeriums tilladelse stillet et areal af ’Illet’ og eng ved landbolerne tilsammen 3 tdr. 5 2/16 SDkpr. Eller i Bonitet 1 Td. 3/16 ½ Skp. Til oprettelse af et nyt familisted. (den nuværende ’Medstedgård’)

 

Til toppen af siden