Jørgen Rudbeck (III.E)
*12/3-1839 i Grarup sogn, +25/11-1898 i Haderslev.
Forældre


Til navne index


Gift med
Anna Wiuff, *1848 i Fjelstrup sogn, +1917 på Mors.


Børn
Ref. Nr. Navn Født Død
III.E.1 Hans Nissen Rudbeck 07-01-1871 03-08-1963
III.E.2 Ellen Marie Rudbeck 09-04-1872 ?
III.E.3 Anna Dorthea Rudbeck 21-06-1879 09-07-1949


Den 15. oktober 1870 bliver gården i Grarup overdraget til Ellen Marie Fuglsang, enke efter Hans Nissen Rudbeck (se III) og samme dag overdrager hun gården til Jørgen Rudbeck, som er ældste søn.
 
 

Vitterlig gjøres herved, at underskrevne dato er imellem Enken og Arvingerne efter afdøde Gaardeier Hans Nissen Rudbeck i Grarup, nemlig
Enken Ellen Marie Rudbeck, født Fuglsang,
Sønnerne Rasmus- og Hans Nissen Rudbeck og Datteren Anne Christine Cathrine Rudbeck,
som Overlader paa den ene Side, og deres ældste Broder
Jørgen Rudbeck
som Overtager paa den anden Side, aftalt og sluttet følgende

Overladelses - Contract.

§1
Forbemeldte Enke og myndige Arvinger efter afdøde Gaardeier Hans Nissen Rudbeck overlade og afstaae herved for dem og deres Arvbinger efter at de i hans første Ægteskab med Anne Kirstine Cathrine Jacobsdatter avlede Børn under 29. August 1868 i den Kongelige Amtsret have givet lovlig Afkald for Fædrene og Mødrene Arv den af dem bemeldte deres Ægtemand og Fader Hans Nissen Rudbeck efterladte ham ifølge Overladelsescontract af 10. Septmebr 1827 tilhørende i Grarup beliggende Eiendomdgaard Nr. 1 til ovennævnte deres ældste Broder Jøregn Rudbeck saaledes, at han den fornævnte Gaard alene med Undtagelse af de ifølge Overladelsescontract af dags dato til deres Moder Ellen Marie rudbeck, født Fuglsang, overladt Areal der efter Landmaalerattest af 16. Juni 1870 udgjør 18 Tønder 1 6/16 Skpr. i Quantitet eller 6 Tønder 4 3 halve/16 i Bonitet samt med Undtagelse af hvad ifølge den nævnte Contract af Gaardens Besætning, Inventarium og Indbo til hende er aftraadt, men ellers intet Undtagen eller forbeholdt, altsaa med alle til Gaarden hørende Huusbygninger, og tilligemed Besætning og Inventarium. Ind- og Udbo, Sæd og Avl samtGods og Gjæld, hvilket alt han siden den 7. August 1870 har havt i Besiddelse, for Fremtiden maa eie og beholde som sin lovlige velerhvervede Eiendom, og maa gjøre sig samme for sig og sine Arvinger under alle dertil hørende Rettigheder saa nyttigt og gavnligt, som han finder for godt og lovligt være kan, imod at han derfor udreder de i det følgende beskrevne Medgiftssummer m.v. til sine Sødskende, saa og fra den nævnte Titrædelsesdag svarer, yder og præsterer alt hvad deraf svares, ydes og præsteres bør, til hvilken Ende han paa alle behørlige Steder har at lade sig indskrive som Eier.

§2

For saadan Overladelse forpligter Overtageren Jøregn Rudbeck sig herved for sig og sine Arvinger, under Pantsættelse af alt sit nuværende og tilkommende rørlige og urørlige Gods og Formue, isærdeleshed den herved overtagne Gaard med alt Tilbehør, til:

A.    at udbetale til sine Sødskende, nemlig :

1.    til sin Broder Rasmus Rudbeck 4000 Thlr., skriver Fire Tusinde Thaler Preusisk Courant.
2.    til sin Broder Hans Nissen Rudbeck, ligeledes 4000 Yhlr., skriver Fire Tusinde Thale Preusisk
       Courant.
3.    til sin Søster Anne Christine Cathrine Rudbeck 3000 Thlr., skriver Tre Tusinde Thaler Preusisk
      Courant.

Disse summer forrenter han sine fornævnte Sødskende enhver især fra Tiltrædeæsesdagen den 7. August d.a. med 4 (fire) procent om Aaret, hvilke Renter erlægges med Halvdelen til hvert Aars 1. November og med Halvdelen til hvert Aars 1. Mai ligesom han skal være pligtig til at udbetale de nævnte Medgiftssummer efter et halvt Aars forudgaaende Opsigelse fra  en af Siderne.
    Desuden skal han til hver af ovennævnte tre Sødskende, naar de gifter sig, eller sætte Bo, 300 Thlr., skriver Tre Hundrede Thaler Preusisk Courant, men af disse 300 Thlr. Pr. Courant svarer han ingen Renter.
    Derimod erklærer Medoverladerinden Hans Nissen Rudbecks Enke, Ellen Marie Rudbeck, født Fuglsang, ved de hende ifølge Contract af d.d. overladte forder samt Ud- og Indbo i alle Maader og til hendes fuldkomne Tilfredshed at være Fyldestgjort for hendes Arvekrav til Boet.

B.    at præstere Prstanda i overensstemmelse med denne Contract §1.

§3

    Overtageren bevilger Denne Contracts Protocolllation i Skyld og Panteprotokollen i Henseende til hans Sødskende tillagte Medgiftssummer m.v. selv i hans fraværelse.

§4

    Alle med denne Contracts forbundne Omkostninger udredes af Overtageren alene.
    Dette til Bekræftelse have Contrahenterne under Frasigelse af alle herimod tjenende Indvendiger og Udflugter velvitterlig egenhændig underskreven denne Contract.

Saaledes skeet i Hadewrslev  i den Kongelige Amtsret II, den 15. Oktober 1870.

Anne christine Cathrine Rudbeck                        Ellen Marie Rudbeck

Jørgen Rudbeck                                                  Rasmus Rudbeck

                                                                           Hans Nissen RudbeckTil toppen af siden