Frederik Rudbeck (I.K)
*9/4-1853 i Flovt, Øsby sogn, +1903 i Berlin.
Forældre


Til navne index


Gift med
Anna Katrine Knudsen, *17/12-1854 i Vamdrup, +1923 i Berlin.
Datter af husmand Knud Nielsen og Anna Kirstine Lassen.


Børn
 
Ref. Nr. Navn Født Død
I.K.1 Anna Karoline Rudbeck 12-08-1880 00-00-1919
I.K.2 Frederik Johansen Rudbeck 24-09-1881 04-11-1939

Frederik Rudbeck købte i 1879 Mørck's Hotel i Haderslev. Hvor længe han drev dette vides ikke, men han blev senere uddannet som landmåler, og var beskæftiget som sådan i Breslau i 1891 og ved sin død i Berlin.

Ved købet af Mørck's Hotel oprettedes nedenstående kontrakt:

Imellem
Gæstgiver Iver Nissen i Haderslev
som sælger
og
Friederich Rudbeck fra Flovt
som køber
er følgende købekontrakt blevet oprettet:

§1

Sælger og overlader fornævnte Iver Nissen, til ligeledes nævnte Friederich Rudbeck, det ham førstenævnte, ifølge købekontrakt af 3. Feb. 1877, tilhørende på Sønderbro i herværende by under nr. 258 beliggende grundstykke, med samtlige derpå stående bygninger og alt hvad deri og derpå  er mur- og nagelfast, navnlig med den deri befindende ovn og fyrsteder og i øvrigt med samme inventar hvormed sælgeren har erhvervet grundstykket af afdøde Jørgen Mørck, overhovedet med alle grundstykket påhvilende ret og rettigheder, men også med alle derpå påhvilende pligter og laster, alt i den tilstand hvori det befinder sig og af sælgeren hidindtil har ejet det om og for den velakorderede købesum af 34.050 M. navnlig grundstykket 31.050 M. og for det solgte inventar 3.000 M.

§2

Grundstykkets af- og antrædelse samt tilbehør sker 1. april d.å. og har køberen fra denne tid, at afholde alle afgifter og forpligtelser.

§3

Den 34.050 M. forarkorderede købesum a forpligter køberen sig til at berigtige som følger:
A.    Køberen overtager følgende protokollarisk gæld:
a.    til I.A. Mørck's arvinger ifølge købekontrakt af 3. Feb. 1877,                                    18.000 M.
b.    til Fa. Juhl & Boysen iflg. obligation af 1. Feb. 1877,                                                   2.700 M.
c.    til Anna Christine Nissen iflg obligation af 16. Okt. 1878,                                             3.900 M.
d.    til Falle Hansen i Raad iflg. obligation af 16. Okt. 1878,                                               2.400 M.
e.    til Jochum Bruhn i Frørup iflg. obligation af 16. Okt. 1878,                                          1.500 M.
- med de befindende renter af disse 5 befindende protokollats fra 1. Apr. 1879 påregnet.
f.    til Peter Skau i Brosbøl iflg. kautionsinstrument af 17. Okt. 1878,                                 2.000 M.

B.Restsummen.                                                                                                                        3.550 M.
- betaler køberen til sælgeren 14 dage efter underskrivelse af nærværende overenskomst.
                                                                                                                                             ________
                                                                                                                fylder                    34.050 M.

§4

Køberen tiltræder ret og forpligtelser over for sælgeren købmand J.F. Rosendahl fra 1. Apr. d.å. indregnet i lejekontrakten fra 16. Nov. 1877.

§5

Iøvrigt forpligter sig sælgeren overfor køberen det solgte cum. put. fri for alle hemmelige og offentligt skyld såsom fri for hvermands påtale og afset fra den overtagne protokolat med et rent folio i skyld- og panteprotokollen.
De med oprettelse forbundne omkostninger ved denne købekontrakt deles mellem parterne.

Sådan sket i Haderslev i den Kgl. Amtsret den 24.3-1879

Iver Nissen                              Frederik Rudbeck